Context

Context of Zbirka obrazaca : celokupno jugoslovensko pravo u obrascima : privatne tužbe, krivične prijave, optužni predlozi, optužnice, molbe za pomilovanje, molbe za uslovni otpust, predlog za ponavljanje krivičnog postupka, predlog za dopunu dokaza, krivična žalba, zahtev za zaštitu zakonitosti, zahtev za vanredno ublažavanje kazne, sve vrste građanskih tužbi, vanparnični predlozi, podnesci u izvršnom postupku, podnesci kod upravnog spora, podnesci u prekršajnom postupku, predlozi za raspravljanje zaostavštine, žalbe u parničnom postupku, sve vrste ugovora, testamenti, punomoćja (generalno i specijalno) kao i sve vrste pripremnih podnesaka u građanskom i krivičnom postupku
Processing Feedback ...